Daliresp - Roflumilast

1. WAT IS DALIRESP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Daliresp bevat de werkzame stof roflumilast, een ontstekingsremmend geneesmiddel dat fosfodiësterase 4-remmer wordt genoemd.Roflumilast vermindert de activiteit van fosfodiësterase 4, een eiwit dat van nature voorkomt in de lichaamscellen. Wanneer de activiteit van dit eiwit wordt verminderd, is er minder ontsteking in de longen. Dit helpt om de vernauwing van de luchtwegen die optreedt bij chronische obstructieve longziekte (COPD) te onderbreken. Daliresp verbetert dus ademhalingsproblemen.

Daliresp is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige COPD bij volwassenen. COPD is een chronische longaandoening die vernauwing van de luchtwegen (obstructie) en zwelling en irritatie van de wanden van de kleine luchtwegen (ontsteking) veroorzaakt, met symptomen als hoesten, piepende ademhaling, beklemd gevoel op de borst of moeite met ademhalen. Daliresp dient naast bronchodilatoren te worden gebruikt.

2. VOORDAT U VAN DE IRESP NEEMT

Gebruik Daliresp niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor roflumilast of voor één van de hulpstoffen van Daliresp (vermeld in rubriek 6 'Wat bevat Daliresp')

- als u matige of ernstige leverproblemen heeft.

Wees extra voorzichtig met Daliresp

Daliresp is niet geïndiceerd voor de behandeling van een plotselinge aanval van kortademigheid (acuut bronchospasmen). Om een ​​plotselinge aanval van kortademigheid op te lossen, is het erg belangrijk dat uw arts u een ander geneesmiddel geeft om met u mee te nemen wanneer u met dit type aanval wordt geconfronteerd. Daliresp zal in deze situatie niet nuttig zijn.

Hij moet regelmatig zijn lichaamsgewicht controleren. Neem contact op met uw arts als u onbedoeld gewichtsverlies constateert (niet gerelateerd aan een dieet of trainingsprogramma) tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Daliresp wordt niet aanbevolen voor patiënten met ernstige immunologische problemen (zoals HIV-infectie, multiple sclerose, lupus erythematosus, progressieve multifocale leuko-encefalopathie en andere), problemen met ernstige acute infecties (zoals tuberculose of acute hepatitis), kanker ( behalve basaalcelcarcinoom, een type van zich langzaam ontwikkelende huidkanker), of ernstige vermindering van de hartfunctie, vanwege het ontbreken van relevante gegevens met Daliresp onder deze omstandigheden. Neem contact op met uw arts als de diagnose van een van deze problemen is gesteld.

Ervaring is ook beperkt bij patiënten met een eerdere diagnose van tuberculose, virale hepatitis, herpes-type virale infecties of gordelroos.

U kunt diarree, misselijkheid, buikpijn of hoofdpijn ervaren tijdens de eerste paar weken van de behandeling met Daliresp. Neem contact op met uw arts als deze bijwerkingen niet verdwijnen binnen de eerste paar weken van de behandeling.

Het kan ook slapeloosheid, angst, nervositeit of depressieve stemming manifesteren. Voordat u start met de behandeling met Daliresp, vertel uw arts dan als u symptomen van dit type en andere geneesmiddelen die u heeft ingenomen heeft, aangezien sommige de kans op deze bijwerkingen kunnen vergroten. Hij moet de arts ook onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele zelfmoordgedachten.

kinderen

Daliresp mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Inname van Daliresp met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Daliresp kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van COPD, zoals inhalatie- of orale corticosteroïden of bronchodilatoren. Stop niet met het innemen van deze geneesmiddelen of verlaag de dosering zonder uw arts te raadplegen.

Vertel uw arts voordat u Daliresp gaat gebruiken, als u al gebruikt:

- een geneesmiddel dat theofylline bevat (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om ademhalingsproblemen te behandelen), of

- een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van immunologische problemen, zoals methotrexaat, azathioprine,

infliximab, etanercept of orale corticosteroïden voor langdurige behandeling

- een geneesmiddel dat fluvoxamine, enoxacine of cimetidine bevat.

Het effect van Daliresp kan afnemen indien gelijktijdig ingenomen met rifampicine (een antibioticum) of fenobarbital, carbamazepine of fenytoïne (geneesmiddelen die gewoonlijk worden voorgeschreven voor de behandeling van epilepsie). Vraag uw arts om advies.

Inname van Daliresp met voedsel en drank

U kunt dit geneesmiddel met en zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Daliresp niet als u zwanger bent of van plan bent om het te gebruiken, denkt dat u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Daliresp heeft geen effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Daliresp

Daliresp-tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE BEHANDELT U VAN DE IRESP

Gebruik Daliresp altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

De gebruikelijke dosering is één tablet van 500 microgram eenmaal daags. Neem niet meer tabletten in dan uw arts heeft aanbevolen.

Neem de tablet in met wat water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Neem uw tablet elke dag op hetzelfde moment in.

Het kan nodig zijn om Daliresp een aantal weken in te nemen om het gunstige effect te bereiken.

Wat u moet doen als u meer van Daliresp heeft gebruikt dan u zou mogen

Vertel het onmiddellijk aan uw arts of apotheker. Neem indien mogelijk het geneesmiddel en deze bijsluiter mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Daliresp in te nemen

Als u bent vergeten de tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, neem deze dan in zodra u hieraan denkt. Als u op een dag bent vergeten de tablet Daliresp in te nemen, ga dan gewoon door met de volgende tablet door gewoon de volgende tablet in te nemen. Blijf de tablet op het gebruikelijke tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Daliresp

Het is belangrijk om door te gaan met het gebruik van Daliresp zolang als uw arts u vertelt, zelfs wanneer u geen symptomen heeft, om de controle over uw longfunctie te behouden.

Als u vragen heeft over het gebruik van Daliresp, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Daliresp bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Ongewenste effecten die vrij frequent kunnen optreden, zijn als volgt gedefinieerd:

Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 patiënten

vaak: komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten

soms: treft 1 tot 10 patiënten op 1.000

zelden: komt voor bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten

zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten

niet bekend: frequentie kan niet worden gedefinieerd op basis van beschikbare gegevens.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Gewichtsverlies, verminderde eetlust; slapeloosheid; hoofdpijn; diarree, misselijkheid, maagpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen

Overgevoeligheid (een gegeneraliseerde allergische reactie die de huid, mond en tong kan aantasten, over het algemeen leidt tot ademhalingsproblemen en / of een verlaging van de bloeddruk en een snelle hartslag); een gevoel van angst; trillen, gevoel van duizeligheid (duizeligheid), duizeligheid; gevoel van versnelde of onregelmatige hartslag (hartkloppingen); gastritis, braken, reflux van maagzuur in de slokdarm (zure oprispingen), indigestie; huiduitslag; spierpijn of krampen; rugpijn, moe of moe voelen; malaise.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Borstvergroting bij de man; gevoel van nervositeit of depressie; verminderde smaakzin; luchtweginfecties (met uitzondering van pneumonie); bloed in de ontlasting, constipatie; verhoogde lever- of spierenzymen (zichtbaar in bloedtesten); ponfi (urticaria).

In de zeldzame gevallen van een ernstige allergische reactie, stop met het innemen van Daliresp en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het geneesmiddel en deze bijsluiter mee om meer informatie te geven over de behandeling. Typische symptomen van een ernstige allergische reactie zijn: zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong en / of keel, die moeite kunnen veroorzaken met slikken of ademen, netelroos (jeukende uitslag), ernstige duizeligheid met zeer snelle hartkloppingen en zwaar zweten.

In klinische studies zijn enkele gevallen van suïcidaal denken en gedrag (inclusief zelfmoord) gerapporteerd. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte van eventuele zelfmoordgedachten.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DALIRESP

Houd Daliresp buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Daliresp niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Dit helpt het milieu te beschermen.

6. OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat Daliresp?

- Het werkzame bestanddeel is roflumilast. Elke filmomhulde tablet (tablet) bevat 500 microgram roflumilast.

- De hulpstoffen zijn:

- Kern: lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon (K90), magnesiumstearaat,

- Coating: hypromellose 2910, Macrogol 4000, titaniumdioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).

Beschrijving van het uiterlijk van Daliresp en de inhoud van het pakket

Daliresp 500 microgram filmomhulde tabletten zijn geel, D-vormig, aan één zijde gemarkeerd met "D".

Elke verpakking in PVC / PVDC aluminium blisterverpakking bevat 10, 30 of 90 filmomhulde tabletten.

Mogelijk zijn niet alle verpakkingsgroottes in de handel.

Aanbevolen

Brandnetel- en prostaatgezondheid
2019
Hart- en vaatziekten
2019
Telmisartan Teva - telmisartan
2019